Menu
060/030 36 35

Књиговодство

 

Предузетништво у структури привреде постаје све значајније и све је више оних који започињу сопствени бизнис. Како би предузетници што успешније пословали у турбулентном окружењу, од великог је значаја разумевање начина вођења евиденције и законодавства у области рачуноводства. Данас већина малих и средњих предузећа, због смањивања трошкова пословања, за вођење пословних књига и финансијско извештавање ангажује књиговодствене агенције, па се јавља већа потреба за тим профилом радне снаге. Према томе, обука из области предузетничког рачуноводства немењена је како предузетницима, да би унапредили пословање својих предузећа, тако и свима онима који књиговодство виде као своје будуће занимање.

Један од кључних запослених сваког привредног субјекта јесте њихов књиговођа. Ово нарочито важи за мале фирме, у којима обично једна особа или њих неколико преузимају велики број послова. Зато се од књиговође понекад очекује да уради више од самог вођења књига. Он може бити саветник, особа од поверења која ће својим знањем помоћи предузећу да успешно води своје пословање. Књиговођа евидентира све промене у фирми на основу финансијске документације. Документа су главни „сведок“ да је дошло до одређене промене. Она такође садрже све податке који су књиговођи потребни за рад. На пример, издат је рачун за плаћање неке робе. Он мора да садржи обавезне елементе из којих ће књиговођа добити информације о купцу, продатој роби и износу продаје робе, као и дану реализације. На основу свих ових информација књиговођа ће забележити приход који је настао од саме продаје и све пратеће трошкове. Иако се понекад чини да књиговође само инсистирају на некој непотребној папирологији, када се сви ти подаци сведу захваљујући знању које књиговође имају, фирма лако може анализирати и унапредити своје пословање.

За ову обуку је предвиђено укупно 7 недеља у које су укључени и практични часови за вежбу, као и полагање завршног теста и добијање сертификата. Цена ове обуке износи 20.000 дин, и може се уплатити у 2 рате по 10.000 дин и то: прва рата приликом уписа на обуку и друга рата најкасније месец дана од уписа.

Овом обуком стичете квалитетно и практично применљиво знање које одмах можете употребити. Знаћете пратити пословне промене, утврдити приходе и расходе и да на основу тих података искажете пословни резултат и распоредите га, као и да сачините и протумачите рачуноводствене извештаје. Бићете упознати са основама рачуноводствене теорије и пореског система у Републици Србији. Такође, бићете оспособљени за правилну примену система простог и двојног књиговодства, правилно евидентирање промена на средствима предузећа и евидентирање финансијских средстава, дуговања и потраживања.

За пријаву на ову обуку попуните формулар на следећој страници.